โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปี (ปี พ.ศ.2566 – 2570)เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา สอดคล้องกับประเด็นการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปี (ปี พ.ศ.2566 – 2570) ณ  หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา สอดคล้องกับประเด็นการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา  และเป็นการส่งเสริมให้การบริหารการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :