โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มีนาคม  2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำมือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในด้านการอาชีวศึกษาระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในกับระบบการประกันคุณภาพภายนอก (ปรับปรุง 2567) เพื่อใช้เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยลัยฯ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวทรายทอง สมเป้า รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ  หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :