แสดงความยินดี ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา บริเวณลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งกล่าวเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงาน อกท.ชาติ ที่จะมาถึงในอีก 3 เดือน อีกทั้งแสดงความยินดี กับนักเรียนและครูที่ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงกับวิทยาลัย ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ระดับภาค ทั้ง 5 ภาค เข้าร่วมงาน จำนวน 57 แห่ง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับรางวัลชาติ ระดับ 4 ดาว
ผลิตภัณฑ์ 👉👉”เนียมหูเสือ”

ผู้จัดทำ

  1. นางสาวคำ –
  2. นางสาวสุนิษา วิระคำ
  3. นางสาวธัญรดา แก้วเงิน

ครูที่ปรึกษา
1.นางสาวอรพรรณ บุญประเสริฐ
2.นายเจษฎาวุฒิ อักษรเจริญ
3.นายสุเมธ มีสกุล

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :