แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2566-2570
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561- 2565
แผนยกระดับ ระยะ 3 ปี 2562-2564