แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2562

รูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> (คลิ้ก)

โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการสาขาวิชาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ฐานวิทยาศาสตร์)
โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร
โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โครงการเสนอปรับแผนเพิ่มเติม พ.ศ.2562