แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมการนิเทศ และสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ บริษัท วี.พี.เอฟ กรุ๊ป 1973 (จำกัด)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมการนิเทศ และสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ บริษัท วี.พี.เอฟ กรุ๊ป 1973 (จำกัด)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :