แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ เรื่องหลักสูตร เกษตรทำกิน บนวิถีพอเพียง รุ่นที่ 2

แผนกวิชาพืชศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเกษตรทำกินบนวิถีพอเพียง ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีต ทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 2 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ อุตสาหะพงษ์สิน ปลัดอำเภอแม่ทา เป็นประธานและร่วมให้กำลังใจสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชผัก สวนครัว ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 23 มิ.ย.2566 และนางสาวสุภัคณิสสร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ ณ สำนักพุทธจิต ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :