แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ศึกษาดูงานที่ AGA farm ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัยสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นำนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ศึกษาดูงานที่ AGA farm ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพโดยเข้าศึกษาดูงาน AGA Flower Show 2023 : The Journey of Happiness -การเดินทางของควาสุข ที่ แม่แตง เป็นงานจัดแสดงสายพันธุ์ดอกไม้และพืชผัก ที่รวบรวมสายพันธุ์มากมาย โดยได้ศึกษาในส่วนของไม้ดอกไม้ประดับและพืชผัก ซึ่งการดำเนินโครงการเป็นการสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาชีพเกษตร พนักงาน ทีมงาน ที่ทำงานอยู่บริษัทนี้เป็นผู้แนะนำให้ข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการนำไปประกอบอาชีพและเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ทางด้านการเกษตร cr.แผนกพืชศาสตร์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :