แผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ เรื่องหลักสูตรการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
แผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ เรื่องหลักสูตรการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :