เอกสารข้อมูลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2565

► ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ทั้ง 6 ประเภท [คลิกที่นี่]
► แนวทางการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ [คลิกที่นี่]
► ข้อปฏิบัติการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ [คลิกที่นี่] 
► จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าสู่ระดับภาค [คลิกที่นี่] 
► เอกสารประกอบการประเมิน (ว-สอศ-2, ว-สอศ-3, และอื่น ๆ ) [คลิกที่นี่]
► แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) [คลิกที่นี่]

► OVEC Research and Innovation Ecosystem [คลิกที่นี่]

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :