เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร ได้แก่ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสุพรรษา วิลามาศ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และแนะนำครู บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ นายสุรชัย ธิติพิมาน และนายนิรันดร์ บุทู ณ บริเวณลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :