เข้าร่วมโครงการ “พุทธจิต ธรรมญาณ เกื้อกูลชุมชน ทุกคนกินได้ สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างสวนครัว สู่ความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ดร.จักรกฤษณ์ ทิพย์เลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ เป็นวิทยากรในการอบรม ให้กับ มูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณ ร่วมกับในองค์กรภาคีเครือข่าย กอ.รมน. ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดทำโครงการ “พุทธจิต ธรรมญาณ เกื้อกูลชุมชน ทุกคนกินได้ สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างสวนครัว สู่ความมั่นคงทางอาหาร” โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เรื่องปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร มาสู่การปฏิบัติจริง โดยมีภาคีเครือข่าย และกลุ่มผู้นำชุมชน ตำบลทาสบเส้า 5 หมู่บ้าน ตำบลทาปลาดุก 4 หมู่บ้าน มาร่วมกันปลูกผักสวนครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วยการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนของตน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :