เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ณ ห้องประชุมปทุมรัตต์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 18 -23 มีนาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้นายรุด จันทร์ทิพย์ ครูที่ปรึกษา อกท. หน่วยลำพูน และนางสาวภณิดา บุญลือ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. เพื่อพัฒนาความรู้ระเบียบ กับการปฎิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมปทุมรัตต์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน #อบรมครูที่ปรึกษาอกท.

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :