เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรของไทย ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเดนมาร์ก ณ โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 3-5 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวนิพภาพร จงภักดี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรของไทย ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเดนมาร์ก ณ โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :