เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน)

วันที่ 7 -9 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน) จัดโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :