เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ โครงการยกระดับการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริต้นแบบตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลเกษตร เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ โครงการยกระดับการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริต้นแบบตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการสาธิตจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อเติมน้ำลงใต้ดิน ณ พื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :