เข้าร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ การเยี่ยมติดตามของรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. (ศปป.4 กอ.รมน.) และคณะ ในการติดตามโครงการ “พุทธจิต ธรรมญาณ เกื้อกูลชุมชน ทุกคนกินได้ สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างสวนครัว สู่ความมั่นคงทางอาหาร” ปี 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง พร้อมทั้งนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ การเยี่ยมติดตามของรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. (ศปป.4 กอ.รมน.) และคณะ ในการติดตามโครงการ “พุทธจิต ธรรมญาณ เกื้อกูลชุมชน ทุกคนกินได้ สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างสวนครัว สู่ความมั่นคงทางอาหาร” ปี 2566 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสุธรรมุกต์ มูลนิธิพุทธจิต ธรรมญาณ ค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :