ร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ หลักสูตรชลกร โดยดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รายวิชาการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ศาสตร์พระราชา) ครั้งที่ 6

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้คณะครู และบุคลากร แผนกวิชาช่างกลเกษตร เข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ หลักสูตรชลกร โดยดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รายวิชาการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ศาสตร์พระราชา) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :