เข้าร่วมรับการอบรมโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจรประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภัสญาณ์ หล้ากาวี และหม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ ครูผู้ดูแล ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 25 นาย เข้าร่วมรับการอบรมโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจรประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :