เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 และรับมอบธงเจ้าภาพ ในการประชุมวิชาการ อกท.ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 45

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางสุพรรษา วิลามาศ ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคคลกรทางการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยลำพูน เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 และรับมอบธงเจ้าภาพ ในการประชุมวิชาการ อกท.ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 45 โดยจะจัดขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

#เรียนดีมีความสุข #อกทรวมพลังสร้างชาติ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :