เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนิพภาพร จงภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยรับเกียรติจากนายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน และร่วมรับฟังการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากคณะวิทยากร จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :