เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อบรรจุในระบบต้นแบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ โดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้คณะครู เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อบรรจุในระบบต้นแบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ โดยมี นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงยอง 3 ตึก A ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน โดย รศ.ดร. ปริญญา มีสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :