เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่ทา)กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นางสุพรรษา วิลามาศ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่ทา) โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่ทา) โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 🥬🥬จากนั้นได้ร่วมกัน kick off กำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่ทา โดยจังหวัดลำพูนได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนและนำแผนตามผังภูมิสังคมไปสู่การปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายของน้ำ และได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ตามโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหารของชุมชนบ้านทาชมภู เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1W7vlt8oLojp56VZSGGOiwhaPeFh…

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#ลำพูนไม่ลำพัง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :