เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcome Based Education: OBE) ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 ณ มีโฮเทล เอสเคป กรุงเทพมหานคร

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :