เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท่านผู้อำนวยการได้มีการเสนอต่อที่ประชุม เพื่อนำหารือการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :