เข้าร่วมการจัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำ Big Data ของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด : จังหวัดลำพูน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี ครูทำหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมกับคณะครู เข้าร่วมการจัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำ Big Data ของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด : จังหวัดลำพูน และการเทียบรายวิชาของหลักสูตรแต่ละระดับเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ นำโดย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินโดย ดร.นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวทางการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ ZOOM นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ และ นายสุบิน ไชยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :