เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อหารือการเตรียมจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 7 พฤศจิกายน 256 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ พร้อมคณะครู เข้าพบนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อหารือการเตรียมจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :