เข้านิเทศครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2567ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้านิเทศครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โดยเข้ารับการฝึกประสบการณ์ที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ระหว่างวันที 27 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2567 ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :