อบรมโครงการปกปักอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และศึกษาดูงานพื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. – มช.)

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการอบรมโครงการปกปักอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และศึกษาดูงานพื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. – มช.) โดยมีนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณาจารย์นำนักศึกษาเข้าอบรม และนายพุทธมนต์ สนธิคุณ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

Cr. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :