อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มีการบรรยายหัวข้อ “การนำหลักธรรมทางศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มีการบรรยายหัวข้อ “การนำหลักธรรมทางศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน” โดยพระวิทยากรจากวัดป่าวิสุทธิญาณมงคล บ้านดอยแก้ว สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :