สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรรายละเอีด
สาขางานการผลิตสัตว์ดาวน์โหลดสาขาวิชาพืชศาสตร์

หลักสูตรรายละเอีด
สาขางานพืชสวนดาวน์โหลด
สาขางานพืชสวน(ภาคสมทบ)ดาวน์โหลดสาขาวิชาอุสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรรายละเอีด
สาขางานอุสาหกรรมเกษตรดาวน์โหลด

สาขาวิชาช่างกลเกษตร

หลักสูตรรายละเอียด
สาขางานสาขาวิชาช่างกลเกษตรดาวน์โหลด

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฐานวิทยาศาสตร์

หลักสูตรรายละเอียด
– สาขางานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชดาวน์โหลด
– สาขางานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์ดาวน์โหลด
– สาขางานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรดาวน์โหลด