สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรรายละเอียด
สาขางานการผลิตสัตว์ (ทวิภาคี VPF)ดาวน์โหลด
สาขางานการผลิตสัตว์ (ทวิภาคี เบทาโก)ดาวน์โหลด
สาขางานการผลิตสัตว์ (ทวิภาคี โคนม)ดาวน์โหลด



สาขาวิชาพืชศาสตร์

หลักสูตรรายละเอียด
สาขางานพืชสวนดาวน์โหลด



สาขาวิชาอุสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรรายละเอียด
สาขางานอุสาหกรรมเกษตรดาวน์โหลด