ส่งตัวนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) เพิ่มเติมเพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์อาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ 6 – 9 มีนาคม 2566 นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยทีมงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่งตัวนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) เพิ่มเติมเพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์อาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี และขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :