ส่งตัวนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครูชำนาญการทำหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ และคณะครู ส่งตัวนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด สาขา 4 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :