สำรวจและปรับปรุงพัฒนาระบบน้ำประปาภายในวิทยาลัย ฯ เพื่อให้การใช้น้ำเพียงพอต่อการใช้งาน สะอาดปลอดภัย ด้านอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้สำรวจและปรับปรุงพัฒนาระบบน้ำประปาภายในวิทยาลัย ฯ เพื่อให้การใช้น้ำเพียงพอต่อการใช้งาน สะอาดปลอดภัย ด้านอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตร และอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :