สำรวจพื้นที่ และอาคารสถานที่ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 44

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมสำรวจพื้นที่ และอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :