ศูนย์ fix it center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ และงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ศูนย์ fix it center คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ และงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมงานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดนมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมชมการจัดแสดงผลงาน ร่วมกับภาคส่วนราชการ อาทิ กลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :