ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) <<คลิ๊ก>>

ศูนย์ AIC จังหวัดลำพูน มี Innovation Catalog จำนวน 4 ชนิด ได้แก่

กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์

ศูนย์ประสานงานของการปลูกพืช

หรือเลี้ยงสัตว์

19 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech And Innovation Center (AIC)
19 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech And Innovation Center (AIC)
จัดจัดนิทรรศการหัวข้อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ลำพูน
เข้าร่วมจัดกิจกรรม Cowboy Night การแสดงวิถีชีวิตคาวบอยไนท์ ในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565