วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักกินใบ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดลำพูน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

1.. นางสาวเฌอมาลย์ ธนชัยโสภณ ปวส.2 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  1. นายพุฒิพงศ์ เวียงบรรพต ปวส.2 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  2. นางสาวรัตนา ประหนึ่งทอง ปวส.2 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
    ครูที่ปรึกษา
    1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภัสญาณ์ หล้ากาวี
    2.นางสาวชมภูนุช ทรายคำ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :