วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจัดการอบรมและนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมอบรมและนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน รับการนิเทศเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบมีส่วนร่วม โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน กิจกรรมที่ 2 นิเทศเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอน ปฏิบัติการจัดทำตารางวิเคราะห์หลักสูตร การเขียนจุดประสงค์ สมรรถนะ การวัดผลประเมินผล โดยมีนายฐิติพงศ์ ปัญญาคำ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางพชรกร ปัญญาคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :