วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ อกท. ปีการศึกษา 2566 ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทุกประเภท ในช่วงวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ขอขอบคุณ ครูที่ปรึกษา ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะทุกท่าน ที่ให้ความเอาใจใส่ เสียสละ ทุ่มเท ให้ สมาชิก อกท.หน่วยลำพูนเป็น ผู้เรียนที่ดี และมีความสุขต่อไป

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง

การแข่งขันทักษะสาขาพื้นฐาน ทักษะการสาธิตวิชาชีพ

(นางสาวเฌอมาลย์ ธนชัยโสภณ, นายรัฐกานต์ ผาสุข)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทองการแข่งขันทักษะศิลปเกษตร ทักษะการจัดดอกไม้

(นายแมแตะ เหว่ยแมะ)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง

การแข่งขันทักษะสาขาพื้นฐาน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ

(นางสาวขจีพักตร์ ไทยใหม่)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง

การแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการทำลูกชิ้นจากเนื้อไก่

(นายณัฐพงศ์ ทาวงศ์ษา, นางสาววรัทยา อเวกษา)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง

การแข่งขันทักษะศิลปเกษตร การจัดสวนในภาชนะแก้วใส

(นายอภิสิษฐ์ แซ่ผ่า)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง

การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาทั่วไป

(นายศุภชีพ ธรรมชาติสร้าง, นางสาวพรพิมล อาระ, นางสาวอาติ เยซอ)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง

สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน สาขาอื่นๆ

(นางสาวคำ -, นางสาวสุนิษา วิระคำ, นางสาวธัญรดา แก้วเงิน)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง

สัมมนาผลงานวิจัย สาขาพืชศาสตร์ เรื่อง ผลของระดับความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไข่ผำในระบบเติมอากาศ

(นายประเสริฐ -, นางสาวบุญจันทร์ คุ้มครองตน, นางสาวสมร มาเยอะกู่)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง

การแข่งขันทักษะสาขาพืชศาสตร์ ทักษะพืชไร่

(นายปิยะ แลเชอ)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง

การแข่งขันทักษะสาขาพืชศาสตร์ ทักษะการเพาะเห็ด

(นางสาวจุฬาลักษณ์ แลเชอ)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :