วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับนักศึกษาอาสาสมัครสอนภาษาจีน ร่วมโครงการความร่วมมือไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับนักศึกษาอาสาสมัครสอนภาษาจีน ร่วมโครงการความร่วมมือไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน และแผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง,แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โอโซนฟาร์ม, ไร่ชาฉุยฟง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น และวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ คณะครูและนักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาอาสาสมัครสอนภาษาจีน ในการสร้างความร่วมมือ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ในด้านวิชาชีพเกษตรกรรม นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์เพื่อต่อยอด พัฒนา ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :