แผนกอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ เรื่องหลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1

วันที่ 3 มิถุนายน 2566
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ เรื่องหลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1 ให้แก่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :