วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา พบปะผู้ปกครอง และชุมชน ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

วันที่ 27-28 เมษายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวนิพภาพร จงภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้การแนะนำ ตลอดจนแนะแนวด้านการปฏิบัติตนในการเข้าฝึกงานครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งนิเทศนักศึกษาที่เข้าฝึกงาน ณ โครงการหลวง ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :