วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมปฏิบัติการเชิงรุก รับสมัครนักเรียน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 การค้นหานักเรียนในโครงการ “ปักหมุด ขุดเจาะ เสาะหา นำพา” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมปฏิบัติการเชิงรุก รับสมัครนักเรียน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 การค้นหานักเรียนในโครงการ “ปักหมุด ขุดเจาะ เสาะหา นำพา” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการ และเสริมสร้างความพร้อมสู่การมีงานทำและการพึ่งพาตนเองหลังผู้เรียนสำเร็จการศึกษา <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :