วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Presentation ด้วยเทคนิคง่าย ๆ บน Smart Phone ครั้งที่ 2

18 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Presentation ด้วยเทคนิคง่าย ๆ บน Smart Phone ครั้งที่ 2 โดยท่านวิทยากร อาจารย์นฤมล วันทนีย์ หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พรณรงค์ พงษ์กลาง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) โดยมีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ อาคาร Excellent center ชั้น 3 ห้องเรียนอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#prlcat

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :