วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติ นาชิต และนายวิทวัต  ปัญจมะวัต

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนขอแสดงความยินดี กับ นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษามาตรฐานด้านอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายวิทวัต  ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :