ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย และนวัตกรรม เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

วันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย และนวัตกรรม เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *