ร่วมโครงการพัฒนาครูด้าน STEAM เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูด้าน STEAM เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการเป็นผู้ประกอบการ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จังหวัดกรุงเทพฯ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :