ร่วมหารือความร่วมมือ และศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยนายเขมทัต สุคนธสิงห์ รองประธานอำนวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ และทีมผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครู จากวิทยาลัยในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมหารือความร่วมมือและศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทราบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เชื่อมโยงการพัฒนานวัตกรรม และหารือความร่วมมือในการยกระดับโครงการฯ ในระยะต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :